Nữ cán bộ giỏi vận động quần chúng

.
Nguồn: www.nhandan.org.vn