Đề nghị rà soát quy trình giám định bệnh án tâm thần

.
Nguồn: www.nhandan.org.vn