Nghị định số 131/2018/NĐ-CP

.

Nghị định số 131/2018/NĐ-CP của Chính phủ ngày 29 tháng 9 năm 2018 về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp.

 

Nguồn: vinanet.vn